Homoseksuaalisuudesta

Homoseksuaaliksi kutsutaan ihmistä, joka tuntee vetoa tai joka rakastuu oman sukupuolensa edustajiin. Sanaa ”homo” voidaan käyttää viittaamaan sekä miehiin, jotka tuntevat vetoa miehiin että laajemmassa merkityksessä myös naisiin, jotka tuntevat fyysistä vetovoimaa naisia kohtaan. Homot joutuvat kokemaan monenlaisia ennakkoluuloja, jotka johtuvat homofobiasta ja siitä, että homouteen sekä homoihin liitetään helposti tiettyjä ominaisuuksia. Voidaan puhua jopa leimaamisesta ja stigmoista.

Miten Suomen laki on suhtautunut homoseksuaalisuuteen aikojen saatossa? – How Finnish law has considered homosexuality on different times?
Vuonna 1894 Suomessa astui voimaan laki, joka kriminalisoi homoseksuaaliset teot – tämä koski sekä miehiä että naisia. Laki kumottiin vuonna 1971. Tästä huolimatta vuonna 1971 tehdyt lakiuudistukset puolestaan kriminalisoivat homoseksuaalisuuteen kehottamisen. Homoseksuaalisuus sairautena poistettiin tautiluokituksesta vuonna 1981. Silti moni pitää homoseksualisuutta vielä edelleenkin sairautena.

Ensimmäinen lakialoite, joka olisi sallinut homoliitot ja antanut homoille adoptio-oikeuden, tehtiin vuonna 1993. Aloite ei kuitenkaan päässyt käsittelyyn asti. Uusi aloite tehtiin vuonna 1996. Tällä kertaa aloitteesta jätettiin pois siinä aikaisemmin ollut adoptio-oikeus, mutta tästä huolimatta aloitetta ei hyväksytty.
Seksin suojaikärajat yhtenäistettiin vuonna 1999, mikä tarkoitti sitä, että suojaikärajat ovat olleet tästä lähtien samat sekä heteroseksin että homoseksin osalta. Vuoden 2000 uuden perustuslain johdosta Suomessa on ollut voimassa yleinen syrjintäkielto sekä periaate siitä, että kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia. Tämä koskee kaikkia ihmisiä riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Vuonna 2001 hallitus teki aloitteen samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamisesta ja aloite meni läpi. Lakialoite astui voimaan vuonna 2002. Vuodesta 2009 alkaen rekisteröidyt parit saivat myös oikeuden perheen sisäiseen adoptioon. Vuonna 2016 on puhuttu runsaasti sukupuolineutraalista avioliittolaista ja esitetty kannanottoja puolesta sekä vastaan. Tämä lakialoite meni läpi ja 1.3.2017 alkaen Suomen avioliittolaki on sukupuolineutraali.

Joissakin maissa homoseksuaalinen kanssakäyminen on lain mukaan kiellettyä – osassa tällaisista maista homoseksuaalisista teoista voi saada ankaria rangaistuksia – jopa kuolemantuomion. Lähes 80 maassa homoseksuaaliset teot kielletään lainsäädännön voimin. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Mauritania, Iran, Nigeria, Sudan, Saudi-Arabia, Jemen sekä Arabiemiraatit. Homoseksuaalisuutta saatetaan tällaisissa maissa kutsua esimerkiksi sodomiaksi tai ”luonnonvastaiseksi seksiksi”.

Mistä homoseksuaalisuus johtuu?

On aika yllättävää, että huolimatta tieteen viimeaikaisista saavutuksista sekä kehitysaskelista, emme tiedä varmuudella mistä homoseksuaalisuus johtuu. Homoseksuaalisuuden geneettisestä periytyvyydestä kiistellään, samoin siitä, että jos homoseksuaalisuus periytyy geneettisesti, niin missä määrin tämä vaikuttaa yksilön lopulliseen seksuaaliseen suuntautumiseen. Vaikka homoseksuaalisuuden syitä ei olekaan perin pohjin selvitetty, niin siitä on kyllä saatu tieteellistä näyttöä, ettei homoseksuaalisuudella ole tekemistä mielenterveyden häiriöiden kanssa eikä se johdu lapsuudessa koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Homoseksuaalisuuden syiden selvittely tieteellisin keinoin on osoittautunut erittäin haasteelliseksi. Toisaalta on jopa epäilty, ettei sen taustalla vaikuttavia syitä edes haluttaisi selvittää. Tämän nihkeyden voidaan katsoa johtuvan tiedepolitiikkaan liittyvistä syistä – yhteiskunnallisten asioiden on huomattu vaikuttavan yllättävän paljon tieteeseen sekä sen kehitykseen, koska yhteiskunta säätelee sekä tieteen harjoittamista että tiedon tuottamista. Osaltaan tiedon tuottaminen voi olla vallankäytön väline. Ehkäpä juuri tällaiseen homoseksuaalisuuteen liittyvään tutkimukseen ei ole yhteiskunnan taholta osoitettu riittäviä resursseja, jotta homoseksuaalisuuden aiheuttavia syitä olisi voitu tutkia riittävän perusteellisesti. Kuka tietää. Yleensäkin tuntuu siltä, että seksuaalisuuden tutkimiseen ei osoiteta yhtä paljon resursseja kuin monien muiden teemojen tutkimukseen. Lääketeollisuus toisaalta rahoittaa seksuaalisuuteen liittyviä tutkimuksia, mutta nämäkin keskittyvät lähinnä tutkimaan seksiä biologisena ilmiönä.

Vaikka aivan varmoja ei voidakaan olla siitä, mikä aiheuttaa homoseksuaalisuuden, niin monet ovat sitä mieltä, että kyseessä on synnynnäinen ominaisuus, joka johtuu perinnöllisistä tekijöistä tai yksilönkehitykseen yhteydessä olevista tekijöistä.